logo idiomorf  
Bekijk de tekeningen op deze website en zie de kracht van de eenvoud
vorige afbeelding terug naar overzicht volgende afbeelding    
   
Thematische spoorkaart over bijzondere plantengroei langs het spoor  

 
Copyright 2008, Idiomorf infographics  
 
   

Zoekt u illustraties als deze?
Wij hebben voor deze opdrachtgever een collectie thematische kaarten gemaakt over de plantengroei langs de spoorwegen in Nederland. Hiervan ziet u een voorbeeld op deze pagina. Deze kartografische tekening geeft aan waar bijzondere plantengroei langs het spoor tevinden is. Dit is overzichtelijk weer gegeven voor baanwerkers die langs het spoor aan het werk zijn. De tekening laat in de regio Stedendriehoek zien waar deze bijzondere vegetatie is te vinden is. Onze illustraties en animaties maken het mogelijk om compliceerde gegevens overzichtelijk te weer te geven. Onze tekeningen kunnen gebruikt worden voor zowel gedrukte als digitale media.

Zoekt u specifieke kartografische kaarten als deze of heeft u vragen hierover?
Neem gerust contact met ons op voor een afspraak.

Het in kaart brengen van bijzondere plantengroei langs het spoor
Bij toeval is een aantal jaren geleden ontdekt dat bepaalde planten waarvan men dacht dat die niet meer in Nederland te groeien alleen nog langs de railinftastructuur groeiden. Biologen hebben na deze ontdekking alle spoorbermen door in heel nederland onderzocht op plantengroei. Hierin hebben ze vijf Categoriën aangebracht die op de spoorkaart in verschillende kleuren zijn terug te vinden. Deze Categoriën zijn: emplacement met floristische betekenis, sloot of greppel, spoordijk of spooringraving, spoorberm en talud. De legenda geeft de categorien aan.
Op posterformaat zijn deze kaarten verschenen voor de regio's Noordoost, Randstad en Zuid-Nederland. In foldermateriaal zijn deelkaarten gebruikt voor de regio's Stedendriehoek, Zwolle, Eindhoven, Groningen, Rotterdam-Denhaag en de stadsregio Arnhem Nijmegen. Hiervan is de regio Stedendriehoek op deze pagina afgebeeld. Verfraait met foto's en tekstuele informatie zijn deze kaarten gebruikt om op te hangen in de keet van de baanwerkers.

De berm zelf bestaat uit een afwisseling van open en gesloten biotoopjes. In een biotoop tref je een levensgemeenschap aan waarin specifiek aangepaste planten- en diersoorten hun ideale leefomstandigheden vinden. Bij de spoorlijn is dat nagenoeg intact gebleven.
Het materiaal langs de sporen bestaat uit stortgoedproducten als steenslag, ijzerroest van langs rijdende treinen, sintels en stukjes steenkool en tectyl. Dit zorgt er dan ook voor dat de grond extra veel warmte absorbeert door de donkere kleur. Deze laag is echter niet zo dik, want uit watermonsters uit plassen naast de spoorweg blijkt dat deze stoffen niet terug te vinden zijn. De spoorweg is toch hoofszakelijk neutraal terrein wat betreft de zuurtegraad en matig stikstofrijk. Jarenlange inventarisatie en observatie tonen aan dat een spoorwegbedding een ecologisch pareltje vormt in onze "arme" regio. Zo zijn er minstens 325 plantensoorten op de determinatielijst genoteerd, o.a. Sint-Janskruid, hazepootje, boerewormkruid en kleine klaproos. Verder zijn er een 18-tal dagvlinders aangetroffen, evenals 5 soorten amfibieën (bruine en groene kikker, gewone pad, kleine water- en alpenwatersalamander). Ook gedijen bunzing, hermelijn en egel er goed.

Waterhuishouding
Een spoorbedding vergt een goede drainage van het water, om de stabiliteit van de bedding te verzekeren. Er is dan ook heel wat denkwerk verricht met betrekking tot de waterhuishouding van een spoorlijn. Ingenieurs willen verhinderen dat het bestaande stelsel van grachten en riolen, opvangbekkens, enz. extra belast worden. Aangezien door de strakke bundeling onvoldoende ruimte rest om al het water via traditionele infiltratiebekkens (eigenlijk een grote vijver) op te vangen, bouwen ze bufferkamers in. Die gelden als opslagruimte voor het water dat via de spoordijk versneld afloopt en verhinderen zo dat sloten en grachten in de omgeving plots met een wateroverschot te maken zouden krijgen.