logo idiomorf  
Bekijk de tekeningen op deze website en zie de kracht van de eenvoud
vorige afbeelding terug naar overzicht volgende afbeelding    
   
Animatie over industriële gasreiniging met
behulp van een geurvernevelaar
 

 
 
 
   

Zoekt u illustraties als deze?
Wij hebben voor deze klant een reeks voorlichting animaties gemaakt over de werking van gaswassers, koolfilters en stankneutralisatie machines voor internetgebruik. Met deze animaties begrijpt de klant van onze opdrachtgever beter hoe industriële luchtreiniging in zijn werk gaat. Ook tonen de filmpjes hoe de werking van deze apparaten onderling is. Hierdoor komt naar voren welke manier van luchtreiniging het meest effectief is en welk reinigingsapparaat het meest geschikt is. Bovenstaande animatie laat het principe van een mistventilator/ geurvernevelaar ter bestijding van havenslib stank of afval verwerking. Ook is te zien dat deze wijze van stankreductie buiten gebruikt kan worden en dat de stank wordt op scheikundige wijze wordt afgebroken. Onze opdrachtgever heeft ons deze animaties laten maken om te voorkomen dat hun klanten verkeerd voorgelicht worden over stankreductie. Dit geeft de eindgebruiker een duidelijk beeld tijdens het advies van dit bedrijf. Onze tekeningen kunnen ingezet worden voor zowel gedrukte als digitale media. Neem gerust contact met ons op voor een offerte of vragen.

Stank
Het waarnemen van ongewenste geuren kan leiden tot hinder. Als een geur hinderlijk wordt spreken we ook wel van stank. Geurhinder (stankoverlast) komt relatief veel voor in Nederland. Hinder is op zichzelf al een gezondheidsprobleem, maar buiten deze hinder kunnen er andere gezondheidsklachten ontstaan door de stoffen die de stank veroorzaken. Een grote bijdrage aan geurhinder wordt geleverd door rioleringen, verkeer en industrie. Andere belangrijke bronnen van geurhinder zijn de landbouw en allesbranders/open haarden. Er zijn een tal van manieren waarmee deze stank en luchtvervuiling gereduceerd kan worden.

Mistventilatoren ontgeuringssysteem
De werking van een ontgeuringsysteem wordt met deze simulatie uitgelegd. Hierbij zijn onnodige details in de animatie weggelaten. Hierdoor is de werking van het apparaat tot de essentie teruggebracht en dus duidelijk kan worden toegelicht. Uniek aan dit apparaat is dat daar waar het nodig is de neutralisatievloeistof over een groot oppervlak verneveld wordt. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een mistventilatoren vernevelinstallatie. Door een standaard voor deze toepassing ontwikkelde besturingskast wordt het productmengsel water vermengt met een ontgeuringsstof naar de mistventilator geleid. De ventilator heeft een bereik van 7,5 tot maximaal 15 meter. De vloeistoftoevoer is instelbaar van 5 tot 50 liter per uur. Diverse accesoires zijn mogelijk bij deze ventilator waaronder een oscillator (draaibaar van 120° tot 360°) en diverse ophangsystemen en statieven. Wanneer het gewenst is dat de ontgeuringsinstallatie op verschillende lokaties ingezet kan worden, kan een mobiel ontgeuringssysteem geleverd worden.

Een andere animatiefilm laat zien dat er gekozen kan worden uit verschillende standaard systemen, desgewenst voorzien van voorraadbuffers voor water en eventueel met een eigen stroomvoorziening.

Bij waterschade door leidingbreuk of overstroming kan zeer snel een uiterst onaangename stankoverlast optreden – aan de ene kant door opstuwing van fecaliën, aan de andere kant door onderspoeling van holle ruimten en poreuze materialen en direct optredende ontledingprocessen.

Bij verdekte langdurige schade kan verrottingsgeur op besmetting van schimmel en bacteriën wijzen. Afhankelijk van het toepassingsgebied gebruiken onze specialisten verschillende methodes – altijd onder strengste inachtneming van wettelijke voorschriften en de voorschriften van de vakvereniging.

Bij brandschades is altijd een technische geurneutralisatie nodig, omdat zich desondanks de meest grondige reiniging van alle getroffen oppervlakten micropartikels diep in de poriën van de materialen afzetten, voor een permanente brandgeur zorgen en alleen maar door een moleculaire behandeling geneutraliseerd kunnen worden.

Koolstoffilters
Dat zijn filters waarbij de lucht door een filter geblazen wordt met actief kool. Actief kool is gemaakt van koolstofbevattend materiaal zoals hout, steenkool, turf, kokosnootschalen, enz. Het wordt gevormd door een thermisch proces. Na specifieke behandeling krijgt men een bepaalde poriënstructuur die de adsorptiecapaciteiten en eigenschappen van de actieve kool bepaald. De gasstroom wordt door het actief kool geleid, waar de te verwijderen componenten aan het actief kool worden gebonden totdat het actief kool verzadigd is. Actief kool moet bij verzadiging worden geregenereerd of vervangen. Het verbruik van actieve kool is afhankelijk van de temperatuur, vochtgehalte van de gassen en de gasdruk. In de meeste gevallen wordt de verbruikte kool teruggenomen door de leverancier. Indien regeneratie ter plaatse wordt toegepast wordt de actieve kool meerdere malen gebruikt en wordt loopt de standtijd terug. Dit levert minder afval op.

Gaswassers bij afgasreiniging
Tijdens industriėle processen komen vaak giftige of bijtende stoffen vrij. Deze stoffen vormen een gevaar voor de mens of het milieu. Meestal is het proces aan strenge milieunormen gebonden. Het is verplicht een oplossing hiervoor te vinden. Gaswassers of scrubbers zijn erg goed in het verwijderen van stank en andere ongewenste stoffen uit de lucht, dit heet afgasreiniging. Afgasreiniging of emissiereductie wordt toegepast, als de afgassen stoffen bevatten, die niet in de omgevingslucht mogen komen. Deze stoffen kunnen behalve stank, ook VOS (Vluchtige Organische Stoffen) benzeen, tolueen, stryreen zijn, maar ook PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) naftaleen, pyreen, fenantreen, maar ook bijvoorbeeld oplosmiddelen, alkanen, alkenen en gechloreerde koolwaterstoffen. Veel bedrijven stoten deze milieubezwaarlijke stoffen nu nog uit, maar dienen deze stoffen uit de afgassen en rookgassen te verwijderen. Met name apolaire stoffen laten zich met gaswassers lastig verwijderen.

Fijnstof: oorzaken en effecten
Bestanddelen van deeltjesvormige luchtveronteiniging ('stof') kunnen schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Tot deeltjesvormige luchtverontreiniging behoren onder andere fijnstof en zware metalen. Wat is deeltjesvormige luchtverontreiniging? De deeltjes die deel uitmaken van deeltjesvormige luchtverontreiniging, verschillen in grootte en samenstelling. Sommige deeltjes zijn zo klein zijn dat ze door de mens kunnen worden ingeademd. Deze hebben een diameter van ongeveer 10 µm en kleiner. Een relevante meetgrootheid voor fijn stof, PM10, is hierop geėnt. PM staat voor particulate matter en 10 voor de hiervoor genoemde deeltjesdiameter. Zo is er ook PM2,5 dat bestaat uit deeltjes met een diameter van ongeveer 2,5 µm en kleiner. Fijn stof komt bij inademing op verschillende plaatsen in de luchtwegen en longen terecht. In het algemeen geldt: hoe kleiner de deeltjes, hoe dieper zij in de luchtwegen en longen doordringen. PM2,5 wordt onder andere daarom als meest gezondheidsrelevant beschouwd, maar de gezondheidskundige relevantie van het grovere deel van het fijn stof met een diameter tussen 2,5 en 10 micrometer is ook niet te verwaarlozen. Voor fijn stof zijn er luchtkwaliteitsrichtlijnen. Daarnaast zijn er voor een aantal andere stoffen die op deeltjes in de lucht voorkomen, specifieke luchtkwaliteitrichtlijnen. Dit laatste geldt voor de zware metalen arseen, cadmium, nikkel en lood.

Fijnstof ingedeeld naar oorsprong
Fijnstof is een verzamelnaam. Het bestaat uit een aantal stoffen die op verschillende wijze in de lucht terechtkomen. Op basis hiervan wordt een primaire en een secundaire fractie onderscheiden: * De primaire fractie bestaat uit deeltjes die direct door menselijk handelen en/of natuurlijke processen in de lucht worden gebracht. De belangrijkste bronnen hiervan zijn transport, industrie en landbouw. De zee vormt in kustgebieden een belangrijke natuurlijke bron voor fijn stof in de vorm van zeezoutdeeltjes. Ook opwaaiend bodemstof is deels van natuurlijke oorsprong. * De secundaire fractie bestaat uit deeltjes die in de atmosfeer worden gevormd na chemische reacties in de lucht. Hierbij spelen zowel gassen als reeds aanwezige deeltjes een rol. Ammoniak (NH3), stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en vluchtige organische koolwaterstoffen (VOS) zijn bij deze reacties de belangrijkste gassen. Voor meer informatie is te vinden in het rapport 'Fijn stof nader bekeken'. Dit is een rapport waarin de feiten over fijn stof in samenhang worden gepresenteerd. Daarnaast verschijnt binnenkort een achtergrondrapport 'PM10 in Nederland' waarin de rekenmethodiek, concentraties en onzekerheden worden behandeld.

Gezondheidseffecten van fijn stof
Fijn stof dat wordt ingeademd, kan gezondheidseffecten veroorzaken. Gezondheidskundige studies wijzen uit dat in Nederland jaarlijks enige duizenden mensen vroegtijdig overlijden samenhangend met kortdurende blootstelling aan fijn stof. De duur van deze levensverkorting is vermoedelijk kort: enkele dagen tot maanden. Dergelijke resultaten zijn niet alleen in Nederland maar overal op de wereld gevonden en ze zijn vrij robuust. Dit treedt eigenlijk alleen op bij personen met een zeer zwakke gezondheid. Minder ernstige effecten zoals luchtwegklachten kunnen bij grotere groepen mensen optreden. Fijn stof lijkt bestaande ziektes te verergeren en vooral ernstige luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Effecten van chronische blootstelling aan fijn stof lijken in omvang en ernst groter dan die van kortdurende blootstelling. Er is overigens in gezondheidskundige studies geen drempelwaarde voor de effecten van fijn stof waargenomen. Dit betekent dat er vooralsnog geen buitenluchtconcentratie is aan te geven waar beneden geen gezondheidseffecten meer gevonden worden. Biologische mechanismen waardoor fijn stof schadelijke effecten kan veroorzaken zijn grotendeels onbegrepen. Voor de gezondheidseffecten is nog geen bestanddeel volledig uitgesloten. Sommige bestanddelen van fijn stof lijken echter wel van groter belang voor gezondheidseffecten te zijn dan andere fracties. Zo zijn de bestanddelen die gerelateerd zijn aan verbrandingsprocessen waarschijnlijk het meest gezondheidsrelevant. Zeezout is vrijwel zeker geen probleem. Iets vergelijkbaars geldt waarschijnlijk ook voor de sulfaat- en nitraatfractie in fijn stof.

Deze animatie toont
een minivernevelaar (geurmachine), een lichtgewicht, draagbaar apparaat dat geurende of stinkende lucht omzet in aangename lucht. De animatie laat in een aantal stappen zien wat de geurvernevelaar doet. Ook laat de tekenfilm zien dat door zijn compacte vorm en verplaatsbaarheid dit apparaat uitermate geschikt voor gebruik bij wisselende locaties van stankoverlast.

Door middel van een lange slang kan het vernevelingsgedeelte, tot maximaal 10 meter, ook op moeilijk bereikbare plaatsen worden ingezet. De compressor is olievrij en daardoor zeer geschikt voor toepassing in de medische sector.

Geurvernietigers zijn
vloeistoffen of concentraten die geur vernietigen. Deze vloeistoffen maskeren geen enkele geur maar breken alle stinkende moleculen af. Uitermate geschikt voor industrie en bedrijf.

De geurmachine werkt automatisch. Van te voren wordt de concentratie vastgesteld en ingesteld. Hij wordt meestal gebruikt in kleinere ruimtes. Voor grotere ruimtes maakt men gebruik van de aan- en afvoerkanalen.

In de buitenlucht maakt men gebruik van een skid. Een skid is een geautomatiseerde vernevelaar voor onze vloeistoffen. Deze is bij diverse branches inzetbaar. Daarbij moet men denken aan compostering, afvalverwerking, recycling, waterzuiveringen, slibverwerking en vele andere.

Voor de bestrijding van geurhinder maakt men onder andere gebruik van geurneutralisatiemiddelen (GNM). GNM zijn vooral geschikt in situaties waarin de geur reeds ontsnapt is aan de buitenlucht. Dit is o.a. het geval bij:

* open lucht compostering;
* calamiteiten; bijvoorbeeld bij lekkage van containers of bij schipbreuk;
* onverwachte emissies; dit doet zich voor als petrochemische installaties ongecontroleerd stil komen te liggen of als produktieprocessen onverwachts uit de hand lopen;
* dierlijk afval, slachtafval dat onprofessioneel wordt behandeld of bij onverwacht grote aanvoer (bijv bij kippenpest). Geur Neutraliserende Middelen zijn ook heel geschikt indien geuremissies maar heel tijdelijk voor komen, bijvoorbeeld seizoensgebonden of alleen bij schoonmaakwerkzaamheden.

Theorie geurbestrijding door inkapseling
1. Met bepaalde cyclodextrinen is het mogelijk geur te bestrijden door inkapseling van moleculen. Cyclodextrinen zijn afgeleid van aardappelzetmeel. Deze stoffen karakteriseren zich moleculair door hun ringstructuren met daarin een holte of bucket.
2. Het theoretisch werkingsprincipe. Kleine geurmoleculen worden ingevangen in een holte waardoor zij niet meer worden waargenomen. Na verloop van tijd komen de geurende stoffen weer uit hun holletje en is de geur weer waarneembaar.
3. Bekende toepassingen van bovenomschreven Geur Neutraliserende Middelen zijn o.a. Febrèze, een gepatenteerd product tegen vieze luchtjes in kleding. Met name de transpiratiegeur wordt daarmee aantoonbaar weggenomen. Bij een latere wasbeurt wordt de Febrèze met stank en al uitgewassen. Andere toepassingen zijn het inkapselen van parfum in cyclodextrinen. Het ingekapselde parfum komt dan zeer geleidelijk vrij. Ook zijn er toepassingen van het inkapselen van vies smakende stoffen (bijv. in medicijnen) in de cyclodextrinen.
4. Men past cyclodextrinen toe bij industriële stankbestrijding. Ongewenste geuren worden ingevangen in een nevel van een sterk verdunde oplossing me cyclodextrinen.
5. Stank van H2S, NH3, mercaptanen en methyldisulfides wordt beter weggereageerd met een GNM oplossing van essentiële oliën. Vooral in het geval van stank van apolaire moleculen, bijvoorbeeld afvalproducten in de petrochemie, komen de cyclodextrinen in aanmerking. Met name in de petrochemie en bij grondsaneringen (soil remediation) wordt de stank veroorzaakt door apolaire stankmoleculen zoals naftaleen, benzeen, fluorantheen e.d. Dergelijke stank reageert niet makkelijk met essentiële oliën. Voor dit soort toepassingen is inkapseling van de geurmoleculen de enige mogelijkheid om de stankoverlast weg te nemen.