logo idiomorf  
Bekijk de tekeningen op deze website en zie de kracht van de eenvoud
vorige afbeelding terug naar overzicht volgende afbeelding    

Deze infographic laat verder zien hoe Nederland fungeert als draaischijf tussen de primaire agroketens

 
 

 
Geen afbeelding te zien? Klik hier voor Apple en Android gebruikers
 
 
   

Zoekt u illustraties als deze?
Wij hebben voor deze presentatie een collectie infographics gemaakt voor een netwerkorganisatie. Hiervan ziet u een voorbeeld over Agrofood. De illustraties en animaties die wij maken zorgen ervoor dat informatie snel en doeltreffend wordt overgebracht zonder dat de aandacht van de gebruiker hierdoor verslapt. Hiermee zijn wij sinds 2005 actief en hebben in die jaren veel opdrachtgevers geholpen in het promoten van uitvindingen; onder aandacht brengen van nieuwe technische vindingen; standaardiseren van handelingen enz. Onze tekeningen kunnen gebruikt worden voor zowel gedrukte als digitale media.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak

Schematische infographic Agrofood
Dit is een infographic gemaakt over Agrofood. Uitgangspunt voor deze infographic was een lezing waarbij aanverwante aspecten inzichtelijk in beeld gebracht werden. Gezien het internationale karakter van deze lezing is de opbouw van de tekening schematisch en zijn voor specifieke begrippen pictogrammen gebruikt. Links van de tekening wordt met deze pictogrammen de verschillende grondstoffen gesymboliseerd zoals zuivel; vis; aardappel en vezels. De infographic laat verder zien hoe Nederland fungeert als draaischijf tussen de primaire agroketens; precieze productie; toegevoegde waarde en reststof / grondstof. De infographic laat zien dat Nederland steeds meer agrarische grondstoffen en voedingsmiddelen van buiten Europa in voert om deze te verwerken en door te exporteren naar andere Europese landen. Dit betekent dat het van belang is om de kwaliteit van de import te bewaken, omdat deze export mogelijk maakt. Dit geldt in het bijzonder voor import vanuit ontwikkelingslanden. Het Agrofoodprogramma is specifiek gericht op de primaire agrarische sector en sluit inhoudelijk aan op het beleid en de speerpunten van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.

noordelijke Agro-Food
Het karakter van de sector is reeds sterk op innovatie gericht, het blijkt bijvoorbeeld uit de koppositie van de noordelijke Agro-Food in onder meer de toepassing van precisielandbouw en watertechnologie. Ook is in de regio veel kennis aanwezig van koolhydraten en eiwitten. Het Agro-Food-programma van de NOM wil de sector nog een stap voorwaarts laten zetten. Veel winst valt te behalen uit verbetering van de relatie tussen dat deel van de sector dat landbouwproducten verwerkt en de bedrijvigheid in de fase daarna: de fabrikanten van consumentenproducten. Dat biedt goede mogelijkheden voor ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en processen. Het Agro-Food-programma zet ook in op verdere verduurzaming van de gehele Agro-Food-keten (zie kader).
Het programma gericht op versterking van de AgroFood staat niet op zich, er liggen meerdere verbanden met andere NOM-projecten zoals Smart Dairy Farming en NPAL, beide gericht op slimmer en effectiever produceren.
Dankzij haar wijdvertakte netwerk is de NOM is staat verbanden te herkennen en koppelingen te maken tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en partners als kennisinstellingen.
Daarnaast kunnen ondernemers in de Agro-Food ook een beroep doen op financiering door de NOM en kan de NOM helpen bij het zoeken naar subsidies voor kansrijke initiatieven. Voor alle initiatieven geldt dat telkens gekeken wordt naar de aansluiting bij het nationale programma voor de topsectoren. Want ook dat biedt weer nieuwe invalshoeken voor nieuwe ontwikkelingen.

Food Future
Een belangrijk onderdeel van het programma gericht op stimulering van de Food-keten en versnelling van de ontwikkelingen, is het project Food Future. Dit is een grensoverschrijdend, zogeheten Interreg-project dat is opgezet voor mkb-bedrijven in de voedingsmiddelenbranche in de Nederlands-Duitse grensregio. De NOM is een van de partners in het Europese project naast haar collega’s Oost NV en LIOF, Duitse partnerorganisaties en een reeks kennisinstellingen; o.a. met het Wageningse Food Valley. Deelname van die organisaties levert veel inbreng van kennis en relaties en het geeft het project een stevig fundament.
Food Future richt zich op de ontwikkeling van nieuwe producten en processen. Via een eenvoudige aanvraagprocedure kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld het inschakelen van een expert of het laten opstellen van een innovatieadvies. Bij grotere innovatieprojecten worden ook eisen gesteld aan grensoverschrijdende samenwerking. De subsidies worden in alle gevallen verstrekt onder voorwaarde van co-financiering door de onderneming zelf. De eerste initiatieven die in het kader van Food Future zijn genomen, laten veelbelovende resultaten zien.
Agro-Food-keten